Ogłoszenie o pracę

Tytuł ogłoszenia
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego  
Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony  
Rodzaj pracy
kadra zarządcza  
Stanowisko
Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego  
E-mail
dyrektor@dpszborow.pl  
Telefon
41 377 75 42  
Fax
 
Data składania
2023-09-20  
Data wygaśnięcia
2024-09-01  
Tagi
 
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
buski  
Gmina
Solec-Zdrój
Miasto
Zborów  
Ulica
ul. Pałacowa  
Numer budynku
4  

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie

Ul. Pałacowa 4, 28-131 Solec-Zdrój

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze/kierownicze:

 Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego(1/1 etat)

 

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

-          Obywatelstwo polskie,

-          Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-          wykształcenie wyższe,

-          min. 5 lat staż pracy, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym,  

-          znajomość przepisów w ramach: ochronie środowiska i zamówień publicznych,

prawa budowlanego, zagadnień finansów publicznych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego,

-     kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności  dokumentów lub przestępstwo skarbowe.

II. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

-          Umiejętność obsługi komputera dobra znajomość pakietu MS Office, Internetu, obsługi poczty elektronicznej,

-          umiejętność pracy w zespole, rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość, sumienność, uczciwość, zdolności organizacyjne, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji

-          znajomość przepisów o pomocy społecznej, dyspozycyjność.

 

III. Zakres obowiązków na stanowisku Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego:

a)      Kierownikowi działu administracyjno -gospodarczemu podlegają: administracja, kuchnia, pralnia, transport, zaopatrzenie i magazyn,

 

b)      Obowiązki ogólne Kierownika działu administracyjno – gospodarczego:

-          Kierowanie zespołem w zakresie realizowanych zadań związanych z wykonywanym stanowiskiem;

-          Dbałość o wizerunek domu pomocy społecznej;

-          Przestrzeganie postanowień regulaminu pracy;

-          Przestrzeganie tajemnicy służbowej;

-          Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych;

-          Przestrzeganie przepisów bhp i p/poż;

-          Znajomość instrukcji przeciwpożarowych i planu ewakuacji;

-          Współpraca z dyrektorem i kierownikami działów;

-          Branie udziału w zamówieniach publicznych;

-          Planowanie pracy własnej i zespołu;

-          Przydzielanie zadań zgodnie z uprawnieniami;

-          Zapewnienie warunków do realizacji zadań;

-          Kontrola zabezpieczeń przed nieodpowiedzialnym użyciem komputerów i nośników danych;

-          Kontrola sprawności maszyn i urządzeń;

-          Rzetelne, terminowe i  efektywne wykonywanie powierzonych zadań;

-          Podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

-          Dbałość o urządzenia, materiały i inne mienie stanowiące własność pracodawcy;

-          Zachowanie tajemnicy służbowej zgodnie z przepisami.

 

c)      Obowiązki szczegółowe Kierownika działu administracyjno - gospodarczego:

-       Nadzór nad prawidłowym i sprawnym funkcjonowaniem Domu oraz jego utrzymaniem na odpowiednim poziomie technicznym i w odpowiednim stanie higieniczno-sanitarnym  poprzez prowadzenie spraw związanych z całokształtem zagadnień inwestycyjnych, remontowych, konserwacyjnych, zabezpieczeń i zaopatrzenia, środków transportu, ochrony środowiska, nadzoru technicznego w zakresie eksploatacji obiektów, konserwacji urządzeń technicznych, sieci, sprzętów, budynków i budowli i nadzoru higieniczno-sanitarnego;

-       Opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji związanej z pracą podległych działów zgodnie z obowiązującymi przepisami - zgodnie z procedurami HACCP i zaleceniami służb sanitarnych, PIP, PSP, Nadzoru Budowlanego, Ochrony Środowiska i PSOZ;

-  Bezpośredni nadzór nad zaopatrzeniem, żywieniem, obsługą techniczną i gospodarczą;

-  Prowadzenie gospodarki środkami trwałymi, modernizacja, legalizacja, upłynnianie, złomowanie;

-         Dokonywanie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych w oparciu o wewnętrzne akty normatywnea także uczestniczenie w  pracach Komisji Przetargowej realizującej zamówienia publiczne;

-Opracowywanie materiałów analitycznych i sprawozdawczości z zakresu działania działu administracyjno–gospodarczego.

-Opracowywanie planów remontowo – inwestycyjnych Domu.

-Wdrażanie nowych pracowników do pracy na stanowisku pracy.

-Kontrolowanie i ocenianie podległych pracowników.

-Zabezpieczanie ciągłości usług na rzecz mieszkańców poprzez właściwą organizację pracy na stanowiskach związanych pralnią, warsztatem, transportem oraz utrzymaniem terenów zielonych.

-Analiza zużycia środków, planowanie zakupów w ramach swoich obowiązków i ich realizacja.

-Dozór nad czynnościami konserwacyjnymi w kotłowni olejowej Domu.

-Nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania instalacji: co, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej,  telefonicznej i pozostałych instalacji funkcjonujących w Domu.

-Zapewnienie obsługi sprzętu komputerowego w zakresie technicznym oraz właściwych zabezpieczeń w zakresie system informatycznego,

-Współpraca i uzgadnianie z głównym księgowym projektu planu w zakresie wydatków rzeczowych.

-Prowadzenie ewidencji i rozliczeń czasu pracy pracowników, kontrolę i zatwierdzanie miesięcznego rozkładu pracy pracowników pod kątem zgodności z Kodeksem Pracy i Regulaminem Pracy obowiązującym w Domu, nadzorowanie i prowadzenie spraw dotyczących urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, bezpłatnych i wychowawczych, absencji chorobowych i innych nieobecności,

-Przygotowanie oraz  kontrola list obecności,

-Prowadzenie niezbędnej dokumentacji obowiązującej w dziale administracyjno- gospodarczym;

-Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych;

-Tworzenie projektów aktów normatywnych wewnętrznych;

-Współtworzenie dobrej atmosfery w domu;

-Wykonywanie pracy sumiennie i starannie oraz stosowanie się do poleceń przełożonego, które dotyczą pracy, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa i umowy o pracę

-Zgłaszanie Dyrektorowi zauważonych usterek oraz uchybień związanych z wykonywaną pracą.

-Kierowanie pracą podległych pracowników, instruowanie ich i szkolenie.

   -       Koordynowanie oraz kształtowanie pracy działu administracyjno–gospodarczego.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku Kierownik Działu Administracyjno- Gospodarczego:

 

1.    Wymiar czasu pracy: 8 godzin dziennie

2.    Rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę

3.    Praca w systemie podstawowym

4.    Inne: nie dotyczy

 

 V. Wymagane dokumenty:

1.    Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisku Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego

2.    CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)), oraz ustawą z dnia 21.11.2018r. o pracownikach samorządowych.

3.    Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych stanowiące Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

4.    Oświadczenie o pełni praw publicznych stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

5.    Oświadczenie o niekaralności stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze.

6.    Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO zamieszczoną na stronie internetowej placówki pod adresem: https://www.dpszborow.pl. stanowiące załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze.

7.    Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie stanowiące załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze.

8.    Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata.

9.    Kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata.

10.Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata.

11.Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2
ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany
do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego
niepełnosprawność.

Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

 

 

 

 

VI. Miejsce, sposób i termin składania dokumentów aplikacyjnych:

 

  1. Termin – do 20.09.2023 r. roku do godziny 15:00.
  2. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych – w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze/kierownicze  „ Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie”.
  3. Miejsce – Dom Pomocy Społecznej w Zborowie, ul. Pałacowa 4, 28-131 Solec-Zdrój pokój nr 8.
  4. Dokumenty które zostaną dostarczone do Domu Pomocy Społecznej w Zborowie po terminie określonym w punkcie 1 nie będą rozpatrywane.

 

VII.Informacje dotyczące procedury naboru:

  1. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone zgodnie z „Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie” dostępnym na BIP placówki w zakładce PRACA.
  2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.
  3. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Zborowie oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
  4. Przed nawiązaniem umowy o pracę kandydat zobowiązany będzie przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska.


 

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..