2022-01-26

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie


działając na podstawie przepisów:

1.  Art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z póź. zm.),

2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021 poz. 2213).

3. Załącznika do Uchwały Nr XIX/180/2008 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 września 2008 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości powiatu buskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony,

4. Uchwały Nr 691/2021 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku  w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na wydzierżawienie nieruchomości.

 

o g ł a s z a

I  przetarg ustny nieograniczony

Na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w gminie Solec-Zdrój w obrębie wsi Zborów stanowiącej własność Powiatu Buskiego, będącej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.

I. Działki przeznaczone do dzierżawy:

1. część działki Nr 1.581/12:

a) położenie nieruchomości – obręb 0017 Zborów, gmina Solec – Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie,

b) powierzchnia przeznaczona do dzierżawy - 2,6200 ha,

c) opis nieruchomości – grunt orny  RIVb

2. działkę Nr 1.581/4.

a) położenie nieruchomości – obręb 0017 Zborów, gmina Solec – Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie,

b) powierzchnia przeznaczona do dzierżawy - 0,6900 ha,

c) opis nieruchomości – sad  S-RV - sad owocowy w którym rosną jabłonie i grusze (nasadzenia z roku 1974)

Numer księgi wieczystej: KI1B/000043377/3

 

Przedmiotowa nieruchomość były dotychczas użytkowane rolniczo.

Wydzierżawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia czasu trwania umowy, gdy zajdzie uzasadniona gospodarczo przyczyna, w tym przeznaczenie działki do sprzedaży, wygaśnięcie trwałego zarządu.

Rozwiązanie umowy nastąpi wówczas na rok przed końcem roku dzierżawnego (art. 704 kc).

Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim oraz dokonywać wycinki istniejącego drzewostanu bez zgody wydzierżawiającego.

Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.

 

3. Okres dzierżawy nieruchomości: 5 lat (pięć lat).

 

4. Wydzierżawiający nie dopuszcza składania ofert odrębnie dla każdej działki.

II. Warunki przetargu:

1. Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  2.650,00 zł.

Słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych

2. Minimalne postąpienie wynosi  50,00 zł.

3. Wysokość wadium 250 zł(słownie: dwieście pięćdziesiąt złoty)  należy wpłacić                       na konto bankowe Domu Pomocy Społecznej w Zborowie:

NBS o/Solec-Zdrój nr 16 85170007 0010 0198 1283 0006 (z podaniem nr działek  i miejscowości) - do dnia  21 lutego 2022r .

 

Datą dokonania wpływu wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2022, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu).

4. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia:

a)  kosztów czynszu dzierżawnego, którego wysokość będzie podlegała corocznej waloryzacji w oparciu o wartość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”

b) podatku rolnego z dzierżawionych gruntów,

5. Termin zawarcia umowy dzierżawy zostanie uzgodniony po zakończeniu przetargu  i podpisaniu protokołu.

III. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 28 lutego 2022 roku. o godz. 11.00 w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, ul Pałacowa 4, Zborów, w pokoju nr 8.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie, w miejscu i w/w formie. Oryginał dowodu wpłaty wadium przez uczestnika przetargu, dowód osobisty oraz pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu  i przyjęciu jej bez zastrzeżeń podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.Jeżeli osoba ustalona, jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

IV. Informacja o przetargu zostanie wywieszona w siedzibie wydzierżawiającego,  w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju oraz na stronie BIP Domu Pomocy Społecznej w Zborowie - www.dpszborow2.bip.gov.pl.

           Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny jego odwołania.

V. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, ul Pałacowa 4, pok. Nr 8, tel.  41 3777542.

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..